کتاب‌های موسیقی

موسیقی اصیل و غنی فواید زیادی برای جسم و روح انسان دارد از این رو یادگیری اصولی و صحیح علم موسیقی هم از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

یکی از روش های یادگیری اصولی موسیقی استفاده از کتبی است که برای تهیه آنها زحمات زیادی کشیده شده است.

کتاب هایی که مناسب:

ارگ 🎼 اودو 🎼 پیانو 🎼 تار 🎼 تنبک 🎼 دایره 🎼 دف 🎼 ساز دهنی 🎼 سازهای ایرانی 🎼 سنتور 🎼 سه تار 🎼 عود 🎼 فلوت 🎼 فلوت ریکوردر 🎼 کمانچه 🎼 کیبورد 🎼 گیتار 🎼 نی 🎼 ویولن