بیدگل

نام
: انتشارات بیدگل
نام مدير
: محمدحسن شاطریان بیدگلی
حوزه فعالیت
: ناشران
موضوع
: ادبیات – هنر
شهرستان
: تهران