گاج

انتشارات گاج برای کمک بیشتر به دانش آموزان و داوطلبان کنکور این کتاب را طوری تنظیم نموده است که سرفصل های آن متناسب با سرفصل هایی باشد که در مدرسه معلمین درس می دهند تا بتوانند نمونه سوال های مجزایی را برای تمرین بیشتر در اختیار داشته باشند. برای یادگیری بیشتر مباحث مورد نیاز در کنکور به دانش آموزان توصیه می شود که بهتر است در ابتدا به طور کامل درسنامه هر بخش را بخوانند و سپس بعد از اطمینان از یادگیری به سراغ حل تست ها و تست زنی بروند. اینگونه قدرت تحلیل بهتری را نسبت به مسائل به دست می آورید.